volg ons op:  

Webhosting zoals u het nodig hebt....

Algemene voorwaarden M.w.w.S.

 

Algemene voorwaarden
(gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven)

  Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde

Artikel 3 Tot stand komen van een Overeenkomst

Artikel 4 Domeinnaam

Artikel 5 (Op)leveren van de Aansluiting en/of Dienst

Artikel 6 Gebruik van identificatiegegevens

Artikel 7 Gebruik van de Aansluiting en/of Dienst

Artikel 8 Gebruik van Netwerken

Artikel 9 Dienstverlening, onderhoud en controle

Artikel 10 Geheimhouding

Artikel 11 Grensoverschrijdend gegevensverkeer

Artikel 12 Wijziging en verhuizing

Artikel 13 Wijziging in eigenschappen Aansluiting en/of Dienst

Artikel 14 Vergoeding

Artikel 15 Betaling

Artikel 16 Financiële zekerheidstelling

Artikel 17 (Intellectueel) Eigendom

Artikel 18 Aansprakelijkheid

Artikel 19 Opschorting

Artikel 20 Duur en beëindiging

Artikel 21 Gevolgen van beëindiging

Artikel 22 Overdracht

Artikel 23 Wijziging van Algemene Voorwaarden

Artikel 24 Slotbepaling

   

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

MwwS: Meulendijks Wide Web Services

Afnemer: degene met wie MwwS een Overeenkomst is aangegaan

Overeenkomst: de overeenkomst tussen MwwS en Afnemer op grond waarvan MwwS een dienst levert.

Aansluiting: de wijze waarop de Afnemer is aangesloten op het Aansluitpunt van het Netwerk van MwwS.

Dienst: de mogelijkheid om via de servers van MwwS informatie, programma's ofwel gegevens elektronisch op te slaan, te raadplegen, te bewerken ofwel te transporteren en/of de eventuele overige of aanvullende diensten, zoals vermeld in de Overeenkomst.

Aansluitpunt: het geheel van fysieke verbindingen, met hun technische toegangsspecificaties, dat deel uitmaakt van een Netwerk en nodig is om toegang te krijgen tot dit Netwerk en om efficiënt via dit Netwerk te kunnen communiceren;

Eindapparatuur: de apparatuur en eventuele bijbehorende programmatuur van MwwS die dienen als hulpmiddelen zodat Afnemer gebruik kan maken van de diensten.

Netwerk: het geheel van apparatuur, programmatuur en verbindingen, dat wordt beheerd door de desbetreffende partij, gerekend vanaf en met uitzondering van het Aansluitpunt van door derden geëxploiteerde verbindingen tot het Aansluitpunt van door derden geëxploiteerde verbindingen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en rangorde

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten tussen MwwS en Afnemer betreffende de Dienst.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 november 2000.

 

Artikel 3 Tot standkomen van een Overeenkomst

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat MwwS een aanvraagformulier, offerte accepteert, tenzij anders is bepaald.

Indien de aanvraag geschiedt door middel van een aanvraagformulier, zal MwwS zo spoedig mogelijk na ontvangst van het aanvraagformulier schriftelijk aan Afnemer mededelen of de aanvraag is geaccepteerd of afgewezen.

Alle offertes van MwwS zijn vrijblijvend, tenzij anders is bepaald.

Afnemer dient bij de totstandkoming van een Overeenkomst een recent uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een soortgelijk document te overleggen.

Het aanvraagformulier of de offerte dient ingevuld en verstuurd te worden door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Afnemer.

 

Artikel 4 Domeinnaam

Afnemer dient te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling.

MwwS kan namens Afnemer een domeinnaam aanvragen bij de instelling die de desbetreffende domeinnaam uitgeeft en registreert, conform de voorwaarden van de desbetreffende instelling.

Afnemer vrijwaart MwwS voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding ontstaan door de aanvraag of het gebruik van de domeinnaam namens of door Afnemer.

 

Artikel 5 Levering van de Dienst

Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal MwwS zo spoedig mogelijk de Dienst leveren. MwwS houdt daarbij rekening met redelijke wensen van Afnemer.

Afnemer zal op verzoek van MwwS noodzakelijke gegevens voor levering van de Dienst verstrekken.

Afnemer dient aanwijzingen van MwwS betreffende de levering van de Dienst op te volgen.

 

Artikel 6 Gebruik van identificatiegegevens

Afnemer dient zorgvuldig om te gaan met de identificatiegegevens.

Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik is gemaakt van de identificatiegegevens van Afnemer, kan MwwS Afnemer aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

Indien is vastgesteld dat Afnemer misbruik heeft gemaakt van de identificatiegegevens danwel dat Afnemer geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in het vorige lid, is Afnemer direct in verzuim.

 

Artikel 7 Gebruik van de Dienst

Het is Afnemer niet toegestaan de Dienst te wederverkopen en/of te wederverhuren, tenzij anders is overeengekomen.

Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur zorgvuldig gebruikt worden. Afnemer zal de eventueel door MwwS gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de  Dienst en de eventueel daarbij behorende Eindapparatuur in acht nemen.

Het is Afnemer niet toegestaan apparatuur of programmatuur te gebruiken, waardoor schade kan ontstaan aan de Dienst, aan MwwS of aan een derde, of waardoor een storing in de Dienst kan ontstaan.

Afnemer vrijwaart MwwS voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde op grond van de rechtsverhouding tussen Afnemer en MwwS.

 

Artikel 8 Gebruik van Netwerken

Afnemer kan gebruik maken van Netwerken die direct en indirect verbonden zijn met het Netwerk van MwwS. Hiervoor geldt de voorwaarde dat, zodra Afnemer zich toegang verschaft tot het Netwerk van een derde, hij zich zal houden aan de wettelijke en overige voorwaarden, die op dat moment gelden voor het gebruik van dat Netwerk.

Van MwwS kan redelijkerwijs niet worden verlangd, dat de in lid 1 genoemde voorwaarden aan Afnemer ter hand worden gesteld.

Afnemer vrijwaart MwwS voor iedere claim, aanklacht of geding als gevolg van niet-nakoming van het in lid 1 bepaalde.

Afnemer zal geen verstoring van het functioneren van het Netwerk van MwwS, Netwerk(en) van derde(n) en/of de koppeling tussen deze Netwerken door (de inhoud van) het dataverkeer of door een handelen en/of nalaten van Afnemer veroorzaken.

Afnemer vrijwaart MwwS voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer afkomstig van Afnemer.

Indien op grond van feiten of omstandigheden redelijkerwijs kan worden vermoed dat Afnemer zich niet houdt aan de voorafgaande leden van dit artikel of dat Afnemer onrechtmatig handelt gelet op (de inhoud van) het dataverkeer, kan MwwS Afnemer aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien:

geen gehoor wordt gegeven aan de aanwijzing, als bedoeld in het vorige lid;

Afnemer onrechtmatig blijkt te handelen gelet op (de inhoud van) het dataverkeer; of

(de inhoud van) het dataverkeer of het handelen en/of nalaten van Afnemer direct een verstoring blijkt op te leveren van het functioneren van het Netwerk van MwwS, Netwerken van derden danwel de koppeling tussen deze Netwerken.

 

Artikel 9 Dienstverlening, onderhoud en controle

MwwS zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

MwwS zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere Netwerken in stand te houden en te onderhouden.

Afnemer dient storingen in het functioneren van de Dienst, zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, te melden aan MwwS.

MwwS zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Afnemer is gemeld, opheffen.

De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van MwwS, tenzij:

Afnemer onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;

Afnemer in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;

de kosten anderszins aan Afnemer toegerekend kunnen worden.

Afnemer verklaart zich bereid medewerking te verlenen aan alle redelijke vormen van controleonderzoeken die door MwwS kunnen worden ingesteld. De hier bedoelde controleonderzoeken worden verricht in het belang van een goede werking en/of verdere ontwikkeling van de Dienst.

 

Artikel 10 Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over de wederpartij.

Partijen hebben in het kader van de Overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:

reeds bij de partij bekend was;

onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;

door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;

reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.

Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de volgende gevallen:

aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, slechts voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van de Overeenkomst;

aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;

aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.

Voor zover derden betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst dienen partijen te garanderen, dat voor die derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.

Indien een der partijen toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.   

 

Artikel 11 Grensoverschrijdend gegevensverkeer

Indien door Afnemer door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart Afnemer MwwS voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma's worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of van het land van uitvoer.

 

Artikel 12 Wijziging en verhuizing

Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres en overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan MwwS te worden medegedeeld.

Wijziging of verhuizing van een Dienst dient schriftelijk bij MwwS te worden aangevraagd. MwwS kan bij wijziging en verhuizing van een Dienst kosten in rekening brengen. 

 

Artikel 13 Wijziging in eigenschappen Dienst

MwwS is gerechtigd de technische eigenschappen van een Aansluiting en/of Dienst te wijzigen.

MwwS zal een wijziging schriftelijk aankondigen met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

Indien de wijzigingen als bedoeld in dit artikel naar het oordeel van Afnemer een dermate grote verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van zijn onderneming en/of de functionaliteit van de Dienst, heeft hij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

Artikel 14 Vergoeding

Afnemer dient alle vergoedingen, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst met identificatiegegevens, te betalen.

Afnemer is MwwS de volgende vergoedingen voor de volgende handelingen verschuldigd volgens de daarvoor vastgestelde tarieven, tenzij anders overeengekomen:

eenmalig bedrag voor het leveren van de Dienst, welke na het aanmelden in rekening wordt gebracht;

maandelijks bedrag voor het instandhouden van de Dienst, welke 3 maanden vooraf in rekening wordt gebracht;

maandelijks variabel of vast bedrag voor het gebruik van extra diensten, zoals met Afnemer is overeengekomen, welke respectievelijk achteraf of vooraf in rekening wordt gebracht;

eenmalig bedrag voor wijziging of verhuizing van de Dienst;

eenmalig bedrag voor beëindiging van de Overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 21 sub c.

MwwS kan tevens kosten in rekening brengen voor specificaties van de nota's, voor contractsoverneming, wijziging tenaamstelling en daarmee vergelijkbare verrichtingen.

Bedragen, zoals in dit artikel bedoeld, luiden in Euro's en zijn exclusief BTW.

Voor zover de in het lid 1 bedoelde vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over een volledige periode verschuldigd zijn, kan MwwS per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.

MwwS kan de geldende tarieven wijzigen en de gewijzigde tarieven op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaren. Tariefsverhoging kan eenmaal per jaar plaatsvinden, te weten op 1 januari, tenzij anders is overeengekomen. Tariefsverhoging wordt schriftelijk twee maanden voor ingangsdatum aan Afnemer bekend gemaakt. Tariefsverlaging kan onmiddellijk worden doorgevoerd.

MwwS kan een tariefsverhoging van Diensten, waarvoor MwwS namens de Afnemer bij een derde een overeenkomst heeft gesloten, doorvoeren aan Afnemer.

Afnemer heeft het recht de tariefsverhoging niet te aanvaarden en de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden, met uitzondering van de tariefsverhoging in lid 6 van dit artikel genoemd.

 

Artikel 15 Betaling

De vergoedingen voor de Dienst als bedoeld in artikel 14 zijn verschuldigd vanaf de mededeling van MwwS aan Afnemer dat aanvraag is geaccepteerd.

MwwS zal de door Afnemer verschuldigde vergoedingen door middel van een factuur in rekening brengen. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij anders op de factuur vermeld. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door MwwS is ontvangen.

Indien Afnemer meent dat het bedrag van de factuur onjuist is, dient Afnemer de bezwaren voor de vervaldatum van de factuur aan MwwS kenbaar te maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MwwS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het gedeelte van het factuurbedrag waartegen geen bezwaar wordt gemaakt blijft opeisbaar. Betaling van dat gedeelte mag dan ook niet worden opgeschort.

Indien Afnemer niet binnen de in lid 2 genoemde termijn heeft betaald, deelt MwwS hem dit schriftelijk mede en stelt daarbij een nadere termijn van betaling vast. Is ook na afloop van de nadere termijn niet betaald, dan is Afnemer in verzuim en zijn alle openstaande facturen vanaf dat moment direct opeisbaar.

Indien Afnemer in verzuim is, kan MwwS redelijke kosten ter verkrijging van zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk voldoening ten laste van Afnemer brengen en kan MwwS vanaf de datum waarop de facturen opeisbaar zijn, wettelijke rente in rekening brengen. 

 

Artikel 16 Financiële zekerheidstelling

Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijkerwijs twijfel kan bestaan of Afnemer aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, heeft MwwS het recht van Afnemer financiële zekerheid te verlangen.

Het bedrag van de in lid 1 genoemde financiële zekerheid zal niet hoger zijn dan het bedrag dat Afnemer in redelijkheid naar het oordeel van MwwS over een periode van zes maanden verschuldigd zal zijn.

Over de wijze van zekerheidstelling zal nader worden overeengekomen.

Zodra op grond van de feiten en omstandigheden de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is, zal MwwS mededelen dat de financiële zekerheidstelling kan vervallen.

 

Artikel 17 (Intellectueel) Eigendom

De Overeenkomst strekt niet tot overdracht van het eigendom van zaken en programmatuur of van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten op zaken, programmatuur of andere materialen, zoals documentatie of offertes van partijen, die worden aangewend of ter beschikking gesteld in het kader van de Overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien derden met betrekking tot de zaken of de programmatuur als bedoeld in het eerste lid rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de betreffende partij hen terstond van de rechten van de wederpartij op de hoogte te stellen en voorts terstond de wederpartij in te lichten.

MwwS vrijwaart Afnemer voor de rechten van derden met betrekking tot de door MwwS voor de overeengekomen Dienst ter beschikking gestelde programmatuur.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

MwwS is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die Afnemer lijdt, tenzij anders is bepaald.

Indien en voor zover MwwS aansprakelijk is voor de letsel- of zaaksschade die Afnemer lijdt, zal deze schade worden vergoed tot een bedrag van maximaal
€ 5.000,00 (zegge: vijfduidend Euro) per gebeurtenis. Onder zaaksschade wordt uitdrukkelijk niet verstaan: vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens.

Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand nadat Afnemer de schade heeft kunnen constateren, schriftelijk aan MwwS te worden gemeld, om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

 

Artikel 19 Opschorting

MwwS behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Afnemer ter zake van de bedoelde Dienst een verplichting uit de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst jegens MwwS niet nakomt en deze niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. De verplichting tot betaling van de vergoedingen blijft gedurende de tijd van opschorting bestaan.

Tot heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling van de Dienst wordt weer overgegaan, nadat Afnemer binnen een door MwwS gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor heraansluiting en/of tot ter beschikkingstelling heeft voldaan.

 

Artikel 20 Duur en beëindiging

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

De minimale duur van de Overeenkomst bedraagt 3 maanden.

Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

Indien de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, kan ieder der partijen de Overeenkomst opzeggen tegen het einde van de bepaalde termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, tenzij anders is overeengekomen.

Ieder der partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

de wederpartij in staat van faillissement is gesteld of een faillissementsaanvraag is ingediend;

de wederpartij in verzuim is.

Elke beëindiging dient schriftelijk te geschieden. 

 

Artikel 21 Gevolgen van beëindiging

In geval van beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht door welke reden:

zal MwwS direct na beëindiging van de Overeenkomst de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen;

zal MwwS één maand na beëindiging van de Overeenkomst de door middel van MwwS geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instelling(en) opzeggen;

kan MwwS Afnemer redelijke beëindigingskosten in rekening brengen;

zullen alle verplichtingen die ofwel expliciet ofwel krachtens hun aard van kracht dienen te blijven, onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 22 Overdracht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MwwS is Afnemer niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

 

Artikel 23 Wijziging van Algemene Voorwaarden

MwwS heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien MwwS de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal MwwS de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Indien Afnemer een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Afnemer en MwwS zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 24 Slotbepaling

De administratie van MwwS levert volledig bewijs op tussen partijen, één en ander behoudens tegenbewijs.

Alle geschillen, welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

 

 

Op de Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

 


Alle prijzen zijn INCLUSIEF 21% btw, tenzij anders vermeld.

Kamer van Koophandel nummer: 17084354 te Eindhoven.

© icons on Homepage by: https://icon8.com
© Copyright 1994/2018, Hosting and Design by: M.w.w.S. Webhosting, Alle rechten voorbehouden.